JAKOŚĆ POWIETRZA

Historia


        

 

OSP Hecznarowice powstała - jak podaje kronika - jako pierwsza straż w powiecie pośród chat wiejskich, na przełomie maja i czerwca 1889r. Jednoznacznie niemożna ustalić daty jej dokładnego powstania gdyż w kronice, której pisanie zapoczątkował Jan Kowalski tutejszy nauczyciel w dniu 12 lipca 1890r.. bezpośrednia wzmianka o założeniu brzmi tak: 

W miesiącu maju 1889r. a było to w niedzielę byłem na majówce Straży pożarnej wilanowskiej. Tam to spotkałem się z dwoma osobami, które obecnie także do naszej straży należą t. j. z Maciejem Sztafińskim i Maciejem Niklem. Idąc razem do domu rozmawialiśmy wspólnie o celu straży ogniowej a pierwszy z nich t. j. Maciej Sztafiński zagadną mnie w ten sposób: Ej proszę Pana, żeby to u nas można zaprowadzić taką straż ogniową! Na to dałem mu następującą odpowiedź dobrze, ale niech się każdy z was postara o zwerbowanie po kilku członków; jakoś rzeczywiście udało się, bo w krótkim czasie liczba członków wzrosła do 32. Zebrania nasze odbywały się dość często, bo w niedzielę. W dniu 29 czerwca w niedzielę straż nasza przeszła chrzest bojowy, jak podaje kronikarz udaliśmy się na miejsce pożaru. W prawdzie nie byliśmy umundurowani ani zaopatrzeni w przyrządy do gaszenia ognia, lecz za to miło było patrzeć jak młoda nasza straż niewyćwiczona dzielnie się sprawowała przy ratowaniu palącego się domu, wszyscy, więc zasłużyli na ogólną pochwałę. Za założycieli, zgodnie z powyższym należy uznać Jana Kowalskiego, Macieja Sztafińskiego oraz Macieja Nikla. 

Pierwszym prezesem został naczelnik Gminy Józef Warmuz (brak jakichkolwiek danych o wykształceniu czy też zawodzie) a komendantem Wojciech Pająk (brak bliższych danych). W kronice pojawiają się nazwy: straż pożarna, straż ogniowa czy też ogólnie towarzystwo. Drugim źródłem informacji o powstaniu naszej straży jest zawarta w ww. kronice książka kasy. Pierwsza data wpisu to 7/7 1889 mówi on o tym, że Gmina ofiarowała 300 złr. a Towarzystwo asekuracyjne Krak. 60 złr.. Gmina liczyła w tedy 950 mieszkańców i 127 domostw. Od początku komenda była wydawana w języku polskim a w zapisach pochodzących z lat, gdy Polska były pod zaborami cały czas poza wyrazami szacunku dla monarchy (cesarza austrowęgierskiego), kronikarze przekazują informację potwierdzające polskość i patriotyzm mieszkańców Hecznarowic W roku 1889 zakupiono pierwszą sikawkę konną dwuosiową. W 1903 roku wybudowano pierwszą remizę. W 1909 roku straż przystąpiła również do realizacji celów oświatowych. Przy pomocy kierownika szkoły Jana Kosmana oraz nauczyciela Józefa Szymańskiego przygotowano i wystawiono (po raz pierwszy we wsi) trzy przedstawienia teatralne, które cieszyły się dużą popularnością. Osiągnięty dochód przeznaczono na zakup sztandaru. W 1910 roku przedstawiono inscenizację związaną z obchodami rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W 1909 roku ze składek społeczeństwa zakupiono sztandar, który w 1940 roku został zniszczony przez Niemców. W okresie tym straż brała czynny udział w gaszeniu kilkudziesięciu (często dużych) pożarów w miejscowościach Wilamowice, Bielany, Dankowice, Stara Wieś, Bestwina, Janowice, Pisarzowice, Kozy, Kęty, Nowa Wieś, Łęki, Malec i Hecznarowice, pożary te są dokładnie opisane w kronice a do akcji gaśniczych z Hecznarowic dołączono odręczne szkice sytuacyjne. W 1945 roku na stanowisko Prezesa zostaje wybrany druh Józef Pająk, natomiast naczelnikiem Franciszek Formas. 15 września 1945 roku zostaje poświęcony nowo zakupiony sztandar naszej jednostki. Pierwszym samochodem był poniemiecki samochód marki "BMW". W styczniu 1946 roku zmarł Prezes jednostki. Jego następcą został Józef Grabowski, lecz po paru miesiącach zrezygnował z tej funkcji i jego miejsce zajął Józef Rak. W roku 1949 postanowiono wybudować nową remizę. Po nowym podziale administracyjnym w roku 1951 nasza wioska została przydzielona do powiatu Oświęcim. W 1954 roku odbyły się wybory nowych władz OSP. Prezesem został Antoni Nikiel, naczelnikiem Eugeniusz Wójcik, którego w 1956 roku zastąpił druh Marian Marzec. W 1958 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przydzieliła naszej jednostce motopompę. Przy okazji uroczystego przekazania wmurowano kamień węgielny pod nową remizę, którą oddano do użytku w 1962 roku. W 1964 roku zakupiono nowy samochód marki "Lublin". W 1969 roku zmieniono naczelnika jednostki, którym został Józef Walczyk. Funkcję tą pełnił przez 6 lat. Jego miejsce zajął Stefan Nycz. W 1978 roku powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której opiekunem zostaje były naczelnik Franciszek Formas. Na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w roku 1981 wybrano nowy zarząd, w którego skład weszli: prezes - Antoni Tatoń, naczelnik - Henryk Brzeźniak, zastępca naczelnika - Antoni Hanusz, skarbnik - Kazimierz Pająk, sekretarz - Jan Brzeźniak, gospodarz - Stanisław Sztafiński, członek zarządu - Jacek Formas. Nowy Zarząd podjął decyzję o budowie nowego Domu Strażaka. W 1983 roku została ukończona dokumentacja, zaczęto gromadzić materiały, wykonano drogi dojazdowe, doprowadzono energię elektryczną. W 1984 roku rozpoczęto wieloletnią budowę Domu Strażaka. 16 września 1984 jednostka uroczyście obchodzi 95 lat powstania oraz wmurowanie Aktu elekcyjnego pod nowo budowany Dom Strażaka. 8 maja 1988 roku został poświęcony nowy sztandar ufundowany przez strażaków naszej jednostki. Jednostka musi oddać stary samochód "Lublin", gdyż jego wiek nie pozwala by dalej uczestniczył w akcjach ratowniczych. Zarząd czyni starania by zakupić nowy samochód. W 1989 roku Komenda Rejonowa w Bielsku-Białej przekazuje naszej jednostce samochód bojowy "Żuk". 24 września 1989 roku nasza OSP obchodzi stulecie swego istnienia. Przy tej okazji Złotym Znakiem Związku zostaje odznaczony nasz sztandar. W 1991 roku poświęcono i oddano do użytku Dom Strażaka. Kilka dni po tej uroczystości odszedł od nas długoletni naczelnik naszej jednostki Franciszek Formas. 19 września 1992 roku dotychczasowa Remiza została przekazana w całości dla Przedszkola. W 1996 roku zostaje wybrany nowy Zarząd OSP. Prezesem pozostaje nadal Antoni Tatoń, Wiceprezesem Czesław Jura oraz Stefan Nycz, Naczelnikiem Paweł Sztafiński, jego zastępcą Edward Wójcik, Sekretarzem Jan Brzeźniak, Skarbnikiem Maciej Formas, Gospodarzem Karol Sztafiński, oraz Kronikarzem Elżbieta Nycz. Po wielu latach starań nasza OSP wraz z Urzędem Gminy w Wilamowicach kupuje pierwszy w naszej jednostce ciężki samochód bojowy marki "Jelcz". Jest to samochód, który trzeba wyremontować. Remont wykonują nasi druhowie. W dniu 15 września 1996 roku następuje poświęcenie i oddanie samochodu do podziału bojowego. W lipcu 1997 roku na nasz kraj spadają strugi deszczu. W naszej miejscowości występują ze swoich koryt rzeki Soła i Pisarzówka. Druhowie naszej jednostki biorą udział w ewakuacji mieszkańców naszej wsi. Rada Miejska w Wilamowicach wystosowała podziękowanie dla naszej jednostki za udział w ratowaniu życia i mienia mieszkańców naszej Gminy. W listopadzie 1997 roku z funkcji Kronikarza rezygnuje Elżbieta Nycz oraz z zastępcy Naczelnika rezygnuje Edward Wójcik, jego miejsce zajmuje druh Wojciech Brzeźniak. 19 marca 1998 przybywa do Parafii Hecznarowice Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W tej wielkiej uroczystości biorą udział wszyscy członkowie OSP. We wrześniu 1998 roku z funkcji naczelnika rezygnuje druh Paweł Sztafiński. Na jego miejsce zostaje wybrany Jacek Wójcik. Zmiana następuje także na stanowisku gospodarza. Po rezygnacji Karola Sztafińskiego Gospodarzem zostaje Bronisław Pyrda. W 1999 roku powstaje Orkiestra Dęta przy OSP Hecznarowice, dla której instrumenty zakupili mieszkańcy wioski, zaś OSP wyremontowała świetlicę do nauki gry. Prezesem Orkiestry zostaje wybrany Edward Kryska, który po dwóch miesiącach zrezygnował a jego miejsce zajął Józef Rak. We wrześniu 1999 roku jednostka obchodzi 110 lat założenia. Z tej okazji mieszkańcy Hecznarowic w dowód wdzięczności ufundowali figurę Św. Floriana, która stanęła przed Remizą OSP. 29 stycznia 2000 roku w naszej jednostce odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które zostało zwołane po zmianach w Zarządzie przekraczających dopuszczalną liczbę tj.3/4 składu Zarządu. Walne Zebranie wybrało Zarząd, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes - Michał Sztafiński, Wiceprezes - Stefan Nycz, Wiceprezes - Zdzisław Wala, Naczelnik - Jacek Wójcik, Zastępca Naczelnika - Wojciech Brzeźniak, Skarbnik - Maciej Formas, Sekretarz - Grzegorz Pająk, Gospodarz - Błażej Brzeźniak, Członek Zarządu - Marian Juras. Komisja Rewizyjna to: Józef Rak, Jan Adam Kardasz, Grzegorz Radwan. Na przełomie roku wyremontowano silnik samochodu bojowego "Jelcz", oraz przeprowadzono kapitalny remont motopompy "PO 5". We wrześniu jednostka, jak co roku wzięła udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 27 stycznia 2001 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym podsumowano rok 2000. W sierpniu 2001 nasza jednostka była organizatorem Gminnego Przeglądu Orkiestr Dętych. W przeglądzie gościnnie brała też udział Orkiestra Dęta "Mala Dechovka" ze Słowacji. W styczniu 2002 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2001. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gminy Wilamowice - Marian Trela, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni, oraz inni zaproszeni goście. Wielkim zaskoczeniem był przyjazd na zebranie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Śląskiego ZOSP RP w Katowicach dh Alojzego Gąsiorczyka. Z Jego rąk nasza jednostka otrzymała zakupioną przez Zarząd Wojewódzki ze środków powodziowych radiostację samochodową "Motorola GM 360" W marcu 2002 roku jednostka zwróciła się do Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Katowicach z prośbą o pomoc przy pozyskaniu środków na zakup przez naszą OSP lekkiego samochodu bojowego marki Ford. Jednostka otrzymała odpowiedź pozytywną i czyni starania o zakup samochodu. W czerwcu OSP brała udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując w grupie seniorów 2 miejsce. 31 styczeń 2003 roku przejdzie do historii naszej jednostki, jako dzień, w którym nasza OSP otrzymała pierwszy nowy samochód w 114 letnim istnieniu jednostki. W tym dniu udaliśmy się do Częstochowy, gdzie w autoryzowanym salonie Forda "Frank-Cars" odebraliśmy nowy lekki samochód pożarniczy "Ford - Transit". W tym miejscu składamy wielkie podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska za przekazaną dotację, oraz Zarządowi Wojewódzkiemu Zw. OSP RP w Katowicach za okazaną pomoc w zakupie tego samochodu. 1 lutego 2003 roku odbyło się Walne zebranie członków OSP, na którym podsumowano rok 2002 i udzielono absolutorium Zarządowi. Na przełomie lutego i marca jednostka zakupiła wyposażenie do samochodu "Ford" : agregat wysokiego ciśnienia produkcji "Szczęśniak"; pompa szlamowa; pompa pływająca "Niagara"; pilarka spalinowa do drewna "Husqvarna" pachołki, taśma odgradzająca, sorbent, latarki, lampa ostrzegawcza, kamizelki odblaskowe; gaśnice proszkowe i śniegowe łopaty i miotły. W kwietniu nasza jednostka przekazała nieodpłatnie samochód bojowy GLM 8/8 "Żuk" dla jednostki OSP Dąbrowa w Gminie Przystajń pow. Kłobuck. W 2004 roku jednostka obchodzi 115 rocznicę powstania. Uroczystości zaczęły się od uczestnictwa członków OSP we mszy św. w Kościele Parafialnym, po czym druhowie udali się na wspólny obiad. Z tej okazji zorganizowano również biesiadę wiejską z różnymi atrakcjami. W listopadzie 2004 roku odbyło się nadzwyczajne Walne zebranie członków OSP, na którym podjęto uchwałę by wstrzymać realizację wszystkich wniosków podjętych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 2004 roku i wszystkie środki przeznaczyć na zakup nowego średniego samochodu bojowego. Jednostka wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Katowicach o dotację do w/w zakupu. W styczniu 2005 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie: Zarząd: Prezes-Michał Sztafiński, I w-ce Prezes: Grzegorz Pająk, II w-ce Prezes: Zdzisław Wala, Naczelnik: Jacek Wójcik, z-ca Naczelnika: Wojciech Hanusz, Sekretarz: Kazimierz Cebrat, Skarbnik: Maciej Formas, Gospodarz: Józef Rak, Członek Zarządu: Marian Juras Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Grzegorz Radwan, Członek Komisji: Łukasz Brzeźniak, Członek Komisji: Wojciech Brzeźniak. 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 Polska pogrążyła się w żałobie - zmarł Papież Jan Paweł II. W całym kraju zawyły syreny oznajmiając ludziom tę przykrą wiadomość. Jednostka uczestniczyła we mszy św. żałobnej za duszę śp. Jana Pawła II w kościele parafialnym. W kwietniu odszedł od nas także nasz druh honorowy Marian Foks. W maju jednostka brała udział w gaszeniu pożaru hali magazynowej w Bielsku-Białej. We wrześniu Podbeskidzie nawiedziły ogromne ulewy. Akcja powodziowa prowadzona była na Śląsku Cieszyńskim oraz w rejonie powiatu bielskiego w miejscowościach: Wielka Puszcza, Porąbka, Czaniec, Andrychów. Również w naszej miejscowości woda zalała piwnice wielu gospodarstw. Nasi druhowie uczestniczyli w akcji na terenie naszej wioski. W 2005 roku jednostka brała udział w 11 akcjach ratowniczo-gaśniczych. 28 stycznia 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w naszej jednostce, na którym podsumowano rok 2005 i udzielono absolutorium Zarządowi za mijający okres sprawozdawczy. Na zebraniu wybrano dwóch kandydatów na członków Zarządu Gminnego, którymi zostali druhowie Jacek Wójcik i Kazimierz Cebrat. Józef Rak został wybrany kandydatem na członka Gminnej Komisji Rewizyjnej. 19 maj 2006 roku był dniem żałoby w naszej jednostce – odszedł od nas na zawsze nasz druh Artur Kanik. Miał zaledwie 20 lat – zginął tragicznie w wypadku samochodowym. W pogrzebie Artura uczestniczyli druhowie z OSP z całej Gminy Wilamowice. 20 maja 2006 roku w OSP Stara Wieś odbył się Zjazd Gminny, na którym wybrano nowy Zarząd Gminny. Prezesem został wybrany druh Stanisław Nycz z OSP Stara Wieś, natomiast Komendantem Gminnym został Roman Jędrzejko z OSP Pisarzowice. Sekretarzem Zarządu został druh naszej OSP Jacek Wójcik, Kazimierz Cebrat został wybrany członkiem Zarządu. 29 czerwca 2006 nad Podbeskidziem przeszła ogromna wichura. W powiecie bielskim najbardziej ucierpiała Gmina Wilamowice w tym miejscowości Hecznarowice i Pisarzowice. W naszej miejscowości wichura zerwała dachy z 3 budynków, niedrożne były ulice z powodu powalonych drzew. Nasi druhowie usuwali skutki wichury przez 2 dni. We wrześniu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Sekcja seniorów z OSP Hecznarowice zajęła w zawodach 1 miejsce kwalifikując się do zawodów powiatowych. W 2006 roku jednostka brała udział w 12 akcjach ratowniczo-gaśniczych. 27 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP, gdzie podsumowano mijający okres sprawozdawczy, za który udzielono absolutorium Zarządowi OSP. 17 marca 2007 wybrano nowe władze Orkiestry Dętej. Prezesem Orkiestry został Adam Wala. 12 maja zmarł nasz członek honorowy Stanisław Zejma. 26 lipca 2007 roku zastęp GCBA z naszej jednostki gasił duży pożar cegielni w Bestwinie. 15 września w Zabrzegu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których nasi seniorzy zajęli 13 miejsce. W 2007 roku jednostka brała udział w 26 akcjach ratowniczo-gaśniczych. 16 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP. Na zebraniu obecni byli Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, pełnomocnik Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, władze Gminy Wilamowice, Zarząd Gminny OSP. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2007 rok. Głównym punktem zebrania była sprawa nowego samochodu dla naszej jednostki. Zarząd Wojewódzki pozytywnie zaopiniował wniosek naszej jednostki o dotację do samochodu i rozpisał przetarg. 8 maja 2008 roku ogłoszono wyniki przetargu, który wygrał średni samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Volvo FL 240 z Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Bocar. 17 czerwiec 2008 to szczególna data dla OSP Hecznarowice – w tym dniu odebraliśmy pierwszy nowy średni samochód w 119 letniej historii jednostki. Zakup sfinansował Zarząd Wojewódzki, Urząd Gminy, jednostka oraz mieszkańcy wioski. 26.07.2008 nieodpłatnie przekazaliśmy samochód GCBA Jelcz jednostce OSP Gorzków w Gminie Niegowa. 21 września 2008 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania do podziału bojowego nowego samochodu. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz Państwowych, Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych. W 2008 roku jednostka brała udział w 15 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Rok 2009 to szczególny rok w historii OSP Hecznarowice - w tym roku jednostka obchodziła 120 rocznicę swojego istnienia. Obchody tej uroczystości zaplanowano na miesiąc lipiec. 14 lutego 2009 odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Hecznarowice. Na Zebraniu obecni byli Burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach Jerzy Królicki, Dowódca JRG 2 z Bielska-Białej kpt. Jerzy Jurczak, Radny Stanisław Plewniak, Sołtys Władysław Micor, Prezes ZG Zw. OSP RP w Wilamowicach Stanisław Nycz, Komendant Gminny Roman Jędrzejko, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Wilamowice, oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Hecznarowic. Na zebraniu podsumowano rok 2008. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2008 rok i przyjęło plan pracy na 2009 rok. 23 kwietnia 2009 w nasza jednostka gościła członków Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. Prócz członków Zarządu Powiatowego na posiedzeniu obecny był Zarząd Gminny Zw. OSP RP w Wilamowicach, oraz członkowie Zarządu OSP Hecznarowice. Zebranie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: W-ce Starosta Bielski Mirosław Szemla, Burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach Jerzy Królicki. W kwietniu jednostka uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Zastępcy Burmistrza Gminy Wilamowice Śp. Eugeniusza Bilczewskiego. Na przełomie czerwca i lipca 2009 Podbeskidzie nawiedziła powódź... Nasza jednostka brała udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie naszej miejscowości, oraz w Dankowicach i Gminie Bestwina. 5 lipca 2009 roku odbyły się obchody uroczystości 120 rocznicy założenia OSP Hecznarowice. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.00 przyjmowaniem zaproszonych gości. O godz. 10.00 w Kościele Parafialnym została odprawiona Msza Św. Po Mszy przed remizą odbyły się uroczystości główne. Dowódca uroczystości mł. bryg. Witold Inerowicz złożył raport Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Katowicach dh Rafałowi Glajcarowi. Po przeglądzie pododdziałów przez Wiceprezesa dh Rafała Glajcara i wciągnięciu flagi państwowej na maszt Prezes OSP Hecznarowice Michał Sztafiński przywitał zaproszonych gości i przedstawił historię jednostki. Po wystąpieniu Prezesa nastąpiło wręczenie medali dla zasłużonych strażaków, w tym najwyższego odznaczenia - Złotego Znaku Związku OSP RP dla druha Antoniego Tatonia wieloletniego Prezesa OSP Hecznarowice. Ponadto zostali odznaczeni: Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Wojciech Brzeźniak, Krzysztof Korczyk; Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Sebastian Janas Po dekoracjach medalami głos zabrali zaproszeni goście. Po zakończeniu przemówień nastąpiła defilada pododdziałów i samochodów pożarniczych, po czym wszyscy udali się na obiad. Od godziny 15.00 do późnych godzin nocnych odbyła się część artystyczna i festyn strażacki. Uroczystość naszą zaszczycili goście w osobach: Stanisław Szwed - Poseł na Sejm RP Andrzej Płonka - Starosta Bielski Mirosław Szemla - Wicestarosta Bielski Andrzej Kamiński - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Rafał Glajcar - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP RP w Katowicach mł. bryg. Krzysztof Grygiel - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej Marian Trela - Burmistrz Gminy Wilamowice Jan Ozimina - Wiceprezes Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach Zyta Blachura-Majdak - Skarbnik Urzędu Gminy Wilamowice Klemens Naglik - Kierownik Wydz. Spraw. Gosp. UG Wilamowice Aleksander Nowak - Dyrektor GOK Wilamowice Jan Fudala - Ksiądz Proboszcz Hecznarowic Władysław Micor - Sołtys Hecznarowic Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Przedstawiciele organizacji działających na terenie Hecznarowic Przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP ze swoimi sztandarami 2 sierpnia 2009 zmarł druh OSP Hecznarowice śp. Tadeusz Formas. Miał 60 lat. Od 1977 roku był członkiem OSP Hecznarowice. Za wieloletnią, wzorową służbę w OSP Hecznarowice został odznaczony Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 4 sierpnia 2009 r. We wrześniu Na Stadionie Sportowym Sokół Hecznarowice odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gmin Wilamowice, Kozy i Bestwina. Z naszej jednostki udział w zawodach wzięły 2 sekcje - MDP chłopców zajmując 3 miejsce, oraz sekcja seniorów, która uplasowała się na 2 pozycji, co dało awans do Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. 26 września 2009 r. na stadionie sportowym w Rudzicy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze dla drużyn seniorów Ochotniczych Straży Pożarnych wg regulaminu z 2006 roku. Do zawodów zostały zakwalifikowane 32 drużyny, z czego wystartowało 10 drużyn żeńskich i 22 drużyny męskie. Sekcja seniorów z naszej jednostki w składzie: Wojciech Hanusz, Grzegorz Wójcik, Robert Cepok, Łukasz Cepok, Grzegorz Sztafiński, Adrian Kanik, Robert Świerkosz, Przemysław Pająk, Jacek Wójcik zdobyła 10 miejsce. W 2009 roku jednostka brała udział w 7 pożarach i usuwaniu 10 miejscowych zagrożeń. 6.02.2010 r. odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Hecznarowice. Na zebraniu podsumowano rok 2009. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2009 rok i przyjęło plan pracy na 2010 rok. Na zebraniu wybrano nowy Zarząd OSP w składzie: Prezes - Grzegorz Pająk, Wiceprezes-Naczelnik Jacek Wójcik, Wiceprezes Grzegorz Radwan, Sekretarz Adam Wala, Skarbnik Maciej Formas, Gospodarz Adam Merta, Zastępca Naczelnika Wojciech Hanusz, Członek Zarządu Andrzej Markiel, Członek Zarządu Dariusz Kubiczek. Na zebraniu wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Józef Rak, Członek Komisji Sebastian Capek, Członek Komisji Robert Cepok. 3.05.2010 nasza jednostka obchodziła Święto Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 zbiórką i o godz. 11.20 w kolumnie marszowej wraz z Orkiestrą Dętą i Mażoretkami jednostka udała się do Kościoła Parafialnego w Hecznarowicach na Mszę św. Po Mszy wszyscy udali się na cmentarz by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach zmarłych strażaków. Po powrocie z cmentarza na remizę OSP, Prezes przywitał zaproszonych gości w osobach: Wicestarosta Bielski - Mirosław Szemla, Prezes Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP w Bielsku-Białej - Jan Cholewa, Prezes Zarządu Gminnego Zw. OSP RP w Wilamowicach - Sanisław Nycz. Na uroczystości odznaczeni zostali: Medalem Zasłużony dla Powiatu Bielskiego - Kazimierz Pająk, Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa: Zdzisław Wala, Łukasz Brzeźniak; Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa: Wojciech Hanusz, Marian Juras; Odznaką strażak wzorowy: Grzegorz Wójcik, Adrian Kanik. W dniach 16-19 maja 2010 roku nasz kraj nawiedziła ogromna powódź. W Gminie Wilamowice najbardziej dotkniętymi miejscowościami były Dankowice-Kaniówek gdzie ewakuowano mieszkańców kulkudziesięciu budynków oraz Hecznarowice. Druhowie naszej jednostki brali udział w akcji powodziowej na terenie naszej miejscowości oraz w Dankowicach. Działania naszych zastępów polegały m.in. na: usunięciu kładki dla pieszych w okolicach ul. Wodnej, która powodowała zator na wezbranych wodach rzeki Pisarzówki, zabezpieczanie budynków workami z piaskiem przed zalaniem na ul. Wodnej, Kościelnej, Handlowej; ewakuacja osób z budynków na ul. Stawowej i Kościelnej; ewakuacja ok. 600 szt. drobiu na ul. Handlowej; ewakuacja osób w Dankowicach, pompowania zalanych budynków. 18 maja 2010 odbył się pogrzeb zmarłego druha OSP Hecznarowice Śp. Józefa Wójcika. Miał 79 lat. Od 1952 roku był członkiem OSP Hecznarowice a od 1982 roku członkiem honorowym naszej jednostki. Za wieloletnią, wzorową służbę w OSP Hecznarowice został odznaczony Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 27 lipca 2010 r. w Ustroniu- Naczelnik OSP Hecznarowice Jacek Wójcik odebrał z rąk Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach gen. bryg. Zbigniewa Meresa oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Rączki podziękowanie za udział w akcji "Powódź 2010" Jednostka w ramach strat poniesionych w trakcie akcji powodziowej otrzymała od Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP nową pompę szlamową, 3 szt. węży oraz 6 par woderów. Spółka Bezalin S.A przekazała dla naszej OSP w ramach darowizny 36 szt. węży pożarniczych. 2 sierpnia 2010 zmarł druh OSP Hecznarowice śp. Zdzisław Handzlik. Miał 69 lat. Od 1962 roku był członkiem OSP Hecznarowice, a od 2002 Członkiem Honorowym naszej jednostki.. Za wieloletnią, wzorową służbę w OSP Hecznarowice został odznaczony Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 sierpnia 2010 r. We wrześniu na Podbeskidziu doszło do kolejnej już w tym roku powodzi. Na szczęście nie dotknęła ona tym razem naszej miejscowości. Nasi druhowie brali udział w akcji powodziowej w Dankowicach oraz Kobiernicach. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Wilamowice mające odbyć się we wrześniu z powodu powodzi zostały odwołane. W grudniu 2010 z funkcji Sekretarza oraz członka zarządu złożył rezygnację druh Adam Wala motywując to podjęciem służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Zarząd działając na podstawie § 35 Statutu OSP dokonał zmiany w składzie Zarządu. W miejsce druha Adama Wali Zarząd dokooptował nowego członka druha Łukasza Mleczko, który przejął obowiązki Sekretarza Zarządu OSP. W 2010 r. jednostka brała udział w 56 akcjach ratowniczo-gaśniczych. W dniu 28.02.2017 zmarł Członek Honorowy OSP Kazimierz Mleczko (93l). Członek OSP HECZNAROWICE od 1946 r.
W latach 1942 - 1945 roku działał w przewodzie Armii Krajowej Brzeszcze, pełniąc funkcję łącznika, a następnie działał w grupie informacyjno - łącznościowej. Mniej więcej w tym samym czasie został założony Związek Młodzieży Wiejskiej „Vici”, którego najpierw był członkiem, a następnie prezesem. Zaangażował się w powstanie Kółka Rolniczego w Hecznarowicach i pełnił tam funkcję dyspozytora.W 1959 roku wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego w Hecznarowicach i tam zajmował stanowisko sekretarza, a później prezesa. W 1961 roku wstąpił do Gromadzkiej Rady Narodowej, a w 1963 roku został wybrany na jej przewodniczącego. W 1974 został zastępcą przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej. W trakcie pełnienia tej funkcji działał w różnych organizacjach i instytucjach społecznych: Kółka Rolnicze, Front Jedności Narodu oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. W tym okresie pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółdzielni Kółek Rolniczych. W Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” pełnił następujące funkcje: przez jedną kadencję był członkiem Komisji Rewizyjnej, w drugiej kadencji jej przewodniczącym, a przez okres kolejnych dwóch kadencji, tj.10 lat, był przewodniczącym Rady Nadzorczej. W roku 1983 wstąpił do pracy w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bielsku- Białej i tam pracował do 1986 r. do momentu przejścia na emeryturę. 01.04.2017 w Jasienicy odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" W konkursie udział wzięli zwycięscy eliminacji gminnch z wszystkich Gmin Powiatu Bielskiego.
Gminę Wilamowice w kategorii Szkoła Podstawowa reprezentowała Martyna Wójcik - Członek MDP OSP Hecznarowice zajmując pierwsze miejsce i kwalifikując się do Eliminacji Wojewódzkich. 30.09.2017 30.09.2017 w Porąbce odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Bielskiego grodzkiego i ziemskiego w grupach "A" seniorów mężczyzn, oraz "C" seniorów kobiet. Drużyna kobiet z naszej OSP zdobyła 1 miejsce uzyskując wynik 128,2, natomiast seniorzy sklasyfikowani zostali na 4 pozycji z wynikiem 120,3. Drużyna kobiet awansowała do zawodów wojewódzkich. Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej za najlepszy czas sztafety i ćwiczenia bojowego zdobyła w grupie "C" OSP Hecznarowice z wynikiem 128,2
1 czerwca 2018 nasz lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit zmienił właściciela. Samochód został sprzedany i będzie teraz służył jednostce OSP Lekarty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - województwo warmińsko-mazurskie. Samochód ten był w naszej OSP od 2002 roku. Życzymy druhom z OSP Lekarty by służyl im niezawodnie przez kolejne lata. 
9 czerwca 2018 w Konopiskach odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze województwa śląskiego. W zawodach w grupie "C-kobiet" powiat bielski reprezentowała drużyna z naszej OSP zajmując z zawodach 4 miejsce.
13 czerwca 2018 r. odebraliśmy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO Daily. Samochód karosowany był w firmie IUVO CARS. Koszt samochodu to  303 933 zł., z czego 200 000 zł to dotacja Gminy Wilamowice, a pozostała kwota to środki własne OSP.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Hecznarowic i sponsorom za wsparcie finansowe zakupu w kwocie 31 850 zł
2 września 2018 w wieku 63 lat odszedł na wieczną służbę dh Czesław Jura. Członek OSP Hecznarowice od 1978 roku. Kierowca samochodu ratowniczo-gaśniczego, w latach 1996-2000 Wiceprezes OSP. W 1999 roku jeden z założycieli Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Hecznarowice. Odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
31.03.2019 podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Hecznarowice nasza druhna Beata Nycz została wybrana Sołtysem Hecznarowic.  Do Rady Sołeckiej zostali wybrani również nasi członkowie: Adam Wala, Eugeniusz Wójcik, Grzegorz Radwan i Jacek Wójcik. 
130 lat OSP Hecznarowice - 

Uroczystość rozpoczęła o godz.13:45 przemarszem pododdziałów do kościoła parafialnego pw. Św Urbana w Hecznarowicach na  Mszę Świętą. Jubileusz uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Po Mszy św. rozpoczęła się część główna uroczystości,  gdzie dowódca Witold Inerowicz złożył meldunek Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławowi Szwedowi. Po podniesieniu flagi państwowej  i odegraniu hymnu, przybyłych gości przywitał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach dh Grzegorz Pająk. Następnie Kapelan Strażaków Powiatu Bielskiego ks. Aleksander Smarduch i ks. Grzegorz Sztafiński – członkowie honorowi OSP Hecznarowice poświęcili nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily, a Burmistrz Wilamowic Marian Trela przekazał strażakom z Hecznarowic akt włączenia pojazdu do podziału bojowego jednostki.

Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń i medali.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony Dariusz Kubiczek

Brązowym  medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali  odznaczeni: Beata Nycz, Andrzej Foks, Robert Mleczek, Krystian Stawowczyk, Jan Sztafiński,

Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni: Szczepan Kubiczek, Marek Merta, Katarzyna Merta, Ewelina Nikiel, Agnieszka Szczepańczyk, Edyta Sztafa, Alina Wasztyl, Paulina Wierońska, Andżelika Więzik, Krystian Wójcik, Dagmara Wójcikiewicz.

Medalem zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego zostali odznaczeni: Adam Dziubek, Adam Wala, Marian Juras

W dalszej części uroczystości głos zabrali goście dziękując druhom za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Po przemówieniach gości Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej wykonała musztrę paradną, po której nastąpiła defilada pododdziałów.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel, Senator RP Andrzej Kamiński, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera , Burmistrz Wilamowic Marian Trela, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Dorota Nikiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jerzy Kubik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, Kapelan Strażaków Powiatu Bielskiego ks. Aleksander Smarduch wraz z ks. Grzegozrm Sztafińskim i ks.Wojciechem Maćkowskim, Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego KM PSP w Bielsku-Białej kpt. Rafał Walasik,  Z-ca Naczelnika Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bielskiego Aleksander Radkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach Stanisława Kudłacik wraz z Radnymi, Z-ca Burmistrza Wilamowic Stanisław Gawlik, delegacja strażaków z miejscowości partnerskiej Kisujszallas z Węgier.
 

5.10.2019 w Rudzicy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Bielskiego grodzkiego i ziemskiego w grupach "A" seniorów mężczyzn, oraz "C" seniorów kobiet.

Zwycięzcami zawodów zostały drużyny OSP Hecznarowice w grupie "A" mężczyzn, oraz OSP Hecznarowice w grupie "C" kobiet.

W  klasyfikacji zawodów miasta Bielsko-Biała w gr. A mężczyzn zwyciężyła drużyna z OSP Komorowice Śląskie.

Puchar Przechodni Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej za uzyskanie najlepszego wyniku podczas zawodów w grupie "A" mężczyzn zdobyła drużyna OSP Hecznarowice z wynikiem 102,1 pkt.

Puchar Przechodni Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej za uzyskanie najlepszego wyniku podczas zawodów w grupie "C" kobiet zdobyła OSP Hecznarowice z wynikiem 115,18 pkt

Puchar przechodni Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej za najlepszy czas ćwiczenia bojowego zdobyła drużyna mężczyzn OSP Hecznarowice z wynikiem 41,5 s.

17.11.2019 w wieku 55 lat odszedł na wieczną służbę dh Aleksander Danek. Emerytowany strażak Państwowej Straży Pożarnej - służył w JRG Oświęcim

W dniu 08.02.2020 odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Hecznarowice. Na Zebraniu zaszczycili nas swoją obecnością:Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg.Zbigniew Mizera, były dowódca JRG 1 Bielsko-Biała bryg. Witold Inerowicz, Burmistrz Wilamowic Marian Trela, Członek Zarzadu Powiatu Bielskiego Dorota Nikiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielakiego Jerzy Kubik, Przewodniczaca Rady Miejskiej w Wilamowicach Stanisława Kudłacik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Mirosław Szemla, Komendant Gminny Roman Jędrzejko, Jarosław Zabłocki,st.bryg. w st.spocz. Zbigniew Pęzioł, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Wilamowice, Dyrektor zespołu szkolno przedszkolnego w Hecznarowicach Maciej Żarski, Sołtys Sołectwa Hecznarowice Beata Nycz Przedstawiciele organizacji działających w Hecznarowicach. Na zebraniu podsumowano rok 2019. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i przyjęło plan pracy na rok 2019. Walne Zebranie nadało. godność członka honorowego ustępującemu Prezesowi dh. Grzegorzowi Pająkowi. Druhowie podziękowali ustępującemu Naczelnikowi Jackowi Wójcikowi, który po  22 latach zakończył pełnienie funkcji Naczelnika  wręczając mu pamiątkowy prezent.  Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję w składzie:

ZARZĄD
Prezes Zarządu:              Jacek Wójcik
Wiceprezes Naczelnik:    Krystian Wójcik
II Wiceprezes:                  Andrzej Markiel
Zastępca Naczelnika:     Robert Cepok
Skarbnik:                          Maciej Formas
Sekretarz:                        Artur Wójcik
Gospodarz:                      Ireneusz Cyrankowski
Członek Zarządu:            Łukasz Radwan
Członek Zarządu:            Grzegorz Radwan

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:            Dariusz Kubiczek
Sekretarz:                       Łukasz Mleczko
Członek Komisji:             Robert Mleczek

3 maja 2020 o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym pw. Św.Urbana w Hecznarowicach ksiądz Proboszcz a zarazem Kapelan Strażaków Powiatu Bielskiego Aleksander Smarduch wraz z ks. Wojciechem Maćkowskim odprawili Mszę Świętą w intencji strażaków OSP Hecznarowice, ich rodzin, oraz za zmarłych druhów. Niestety w związku z epidemią Covid-19 na Mszy obecny był tylko sztandar OSP.
Po Mszy delegacja strażaków udała się na cmentarz by złożyć znicze na grobach zmarłych druhów.

11.05.2020 na wieczną służbę odszedł nasz druh Krzysztof Korczyk (62 l) .Członek OSP Hecznarowice od 1974 roku.Odznaczony złotym, srebrnym i brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W 2021 r. nasza jednostka wzbogaciła się o lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy (SLRr) Ford Transit Custom. Samochód został zakupiony w Liszkach od osoby prywatnej - rok prod. 2014. Wszystkie prace nad dostosowaniem samochodu do potrzeb OSP (montaż sygnalizacji alarmowej, montaż radiostacji, oklejenie samochodu, prace wykończeniowe) wykonali nasi druhowie. 

Niestety po raz kolejny pandemia Covid-19 i związane z tym ograniczenia nie pozwoliły zorganizować tradycyjnej Drogi Krzyżowej ulicami naszej miejsowości. Tak jak w zeszłym roku w zamian tego Ksiądz Proboszcz przeszedł trasą, gdzie odbywa się droga krzyżowa i błogosławił mieszkańców Najświętszym Sakramentem. Nasi druhowie zabezpieczyli trasę przejścia. Niestety w związku z panującą sytuacja Covid-19 i związanymi z tym obostrzeniami adoracja Grobu Chrystusa przez OSP Hecznarowice została odwołana. We Mszy Św. Rezurekcyjnej  będzie brał udzial tylko Poczet Sztandarowy z naszej OSP. 

Nasza jednostka przystąpiła do udziału w Narodowym Programie Szczepień i dziś w związku z tym pomogliśmy w transporcie dwóch osób-mieszkańców naszej miejscowości do szczepienia przeciw SARS-CoV-2.
15.04.2021 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach Narodowego Programu Szczepień dla funkcjonariuszy służb mundurowych odbyła się pierwsza tura szczepienia naszych strażaków przeciwko Covid-19

3 maja 2021 obchodziliśmy Dzień Strażaka w naszej jednostce. Niestety po raz kolejny z powodu obostrzeń zwiazanych z Covid 19 nie moglismy zorganizować oficjalnych uroczystości. Nasze świętowanie ograniczylo się do udziału Pocztu Sztandarowego we Mszy Św. po której został poświęcony nasz nowo nabyty samochód SLRR Ford Transit Custom. Następnie  Poczet wraz z delegacją udali się na cmentarz by oddać hołd i złożyć kwiaty i znicze na grobach zmarłych strażaków.